• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ tư, ngày 6/4/2016

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện
1. Vị trí và chức năng.
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
 1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai, thực hiện cơ chế chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.
 2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
 3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các trương trình quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn  đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
4. Tổ chức xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức các nhân trên đại bàn tỉnh.
5. Tổ chức quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm viđược công nhận. Thực hiện việc kiểm tra phép đo hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo.
Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
7. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động hợp chuẩn hợp quy trên địa bàn tỉnh.
8. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh.
 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
10.  Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
11. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
12. Hướng dẫn , bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực  tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
13. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
14.  Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, người lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.
1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức:
a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp:
- Phòng Tiêu chuẩn chất lượng.
- Phòng Đo lường:
- Phòng Thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
b) Tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục: thành lập khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; có đề án riêng.
3. Biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao trong tổng biên chế hành chính và sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được Uỷ ban nhân tỉnh giao.

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 833546

Đang online: 562